Svatby, akce a oslavy

Svatební den je plný radosti a dojetí. Je to jeden z nejkrásnějších a nejromantičtější dnů...

Číst dál...

Park Golf Club

Park Golf Club patří mezi nejkrásnější golfové hřiště v České republice...

Číst dál...

Krytý bazén Sauna FIT

 Přijďte si ji "užít" do našeho krytého bazénu...

Číst dál...

LOVECKÝ ZÁMEČEK

V okolí hotelu nalezenete mnoho míst stojících za návštěvu, např. Lovecký zámeček.

Číst dál...

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

1. Úvodní ustanovení

1. Společnost Miglior Acquisto s.r.o (dále jen „provozovatel“) provozuje ubytovací zařízení Hotel Golf Šilheřovice (dále jen „zařízení“), v němž poskytuje ubytování třetím osobám. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti v rámci smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem jako ubytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako ubytovaným (dále jen „zákazník“).

2. VSP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání smlouvy. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto VSP, se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Objednávka pobytu a okamžik uzavření smlouvy

1. Provozovatel nabízí v zařízení ubytování v apartmánech a pokojích, jejichž podrobný popis a specifikace jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele: www.hotelgolfsilherovice.cz, z nichž si může zákazník vybrat a následně uzavřít smlouvu o ubytování dle postupu uvedeného níže.

2. Objednávku ubytování může zákazník učinit telefonicky, e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách provozovatele, písemně nebo při osobním jednání. V rámci takto učiněné závazné objednávky uvede zákazník následující povinné údaje: jméno a příjmení zákazníka, datum narození, bydliště, kategorii apartmánu, termín ubytování, počet ubytovaných osob, telefonický kontakt a e-mailovou adresu. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se předem, tj. před učiněním závazné objednávky, seznámil s těmito VSP provozovatele, s podmínkami ubytování a cenou ubytování a že s nimi souhlasí. S VSP a ceníkem má zákazník možnost seznámit se předem na webových stránkách provozovatele.

3. Umožní-li to kapacita provozovatele a rozhodne-li se smlouvu o ubytování dle objednávky zákazníka uzavřít, pak zašle zákazníkovi potvrzení objednávky na poskytnutí ubytování, v rámci něhož rekapituluje základní náležitosti objednávky a podmínky ubytování a uvede rovněž platební údaje za účelem úhrady ceny ubytování a zálohy na cenu ubytování, která činí 50 % z ceny ubytování, není-li v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak. Potvrzení objednávky bude zákazníkovi zasláno elektronicky na jeho e-mailovou adresu, či prostřednictvím SMS, kterou zákazník sdělí provozovateli při objednávce. Nebude-li v potvrzení objednávky uvedena cena ubytování, uplatní se cena dle ceníku provozovatele umístěného na webových stránkách provozovatele.

4. Provozovatel není povinen objednávku ubytování akceptovat, a to zejména v případech obsazené kapacity apartmánu. V takovém případě sdělí provozovatel zákazníkovi, že vyřízení jeho požadavku není možné.

5. Smlouva o poskytnutí ubytování je uzavřena až okamžikem úhrady zálohy na cenu ubytování (dále jen „záloha“) ve výši a dle podmínek uvedených v potvrzení objednávky. Uhrazením zálohy zákazník prohlašuje, že učinil objednávku odpovídající podmínkám uvedeným v potvrzení objednávky, že se seznámil s VSP, s výší ceny ubytování a podmínkami jeho poskytnutí dle specifikace uvedené na webových stránkách provozovatele, že uvedenou cenu a podmínky akceptuje bez výhrad. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, dle ustanovení těchto VSP nebo ze zákonných důvodů.

6. Nebude-li záloha uhrazena nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi, pak se objednávka a její potvrzení v celém rozsahu ruší, nedojde ke vzniku smlouvy o ubytování a provozovatel tak nebude rezervovat ubytování pro zákazníka. Zákazník je povinen v rámci bezhotovostní platby uvést správný variabilní symbol, jinak provozovatel nebude moci platbu řádně přiřadit a záloha se bude považovat za neuhrazenou.

7. Bude-li výslovně v potvrzení objednávky uvedeno, že se záloha na cenu ubytování v konkrétním případě nehradí, pak dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování již okamžikem odeslání potvrzení objednávky provozovatelem na e-mailovou adresu, kterou zákazník sdělí provozovateli při objednávce.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany provozovatele nijak zvlášť zpoplatněny a zákazník si je hradí sám.

9. V den příjezdu je pokoj k dispozici zákazníkovi od 14:00 hod., před tímto časem není provozovatel povinen zákazníka ubytovat. V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit pokoj a tento předat ve stavu, v jakém jej převzal, nejpozději do 12:00 hod.

10. Dokud zákazník pokoj nevyklidí a nepředá, vzniká provozovateli nárok na úplatu za každý další i započatý den až do doby předání, a to ve výši dle posledně uzavřené smlouvy o ubytování, a vedle toho nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta se ani částečně nezapočítává na náhradu újmy a provozovatel je tak oprávněn požadovat náhradu újmy ze stejného důvodu. Je-li zákazník v prodlení s předáním pokoje déle než 1 den, je provozovatel oprávněn do pokoje vstoupit a pokoj vyklidit.

11. Zákazník je povinen být součinný při plnění zákonných povinností provozovatele, zejména vyplnit evidenční knihu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; v případě cizince pak vyplnit domovní knihu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a dalších povinností stanovených právními předpisy.

3. Cena pobytu a platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu ubytování, a to ve výši uvedené v potvrzení objednávky provozovatele. Není-li v potvrzení objednávky uvedena cena ubytování, pak se uplatní cena uvedená v ceníku zveřejněném na webových stránkách provozovatele. Další služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě jejich výslovného uvedení.

2. Cenu ubytování po odečtení případně předem uhrazené zálohy se zákazník zavazuje uhradit nejpozději první den termínu ubytování při nástupu na ubytování, a to v hotovosti nebo platební kartou na účet provozovatele. Zákazník je oprávněn uhradit cenu ubytování i předem v souladu s pokyny uvedenými v potvrzení objednávky, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele nebo platební kartou na účet poskytovatele. Zákazník je povinen v rámci bezhotovostní platby uvést správný variabilní symbol, jinak provozovatel nebude moci platbu řádně přiřadit. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou zákazníkovi zaslány emailem potvrzujícím objednávku zákazníka.

3. Neuhradí-li zákazník cenu ubytování řádně a včas, tj. nejpozději první den termínu ubytování při nástupu na ubytování, pak právo zákazníka na poskytnutí ubytování v celém rozsahu zaniká bez ohledu na případně později uhrazenou platbu, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V tomto případě trvá nárok provozovatele na úhradu ceny ubytování za celou sjednanou dobu pobytu v plném rozsahu uvedeném v potvrzení objednávky.

4. Nenastoupí-li zákazník ubytování první den pobytu nebo předá-li pokoj zpět předčasně před skončením pobytu, pak jeho právo na poskytnutí ubytování v celém rozsahu zaniká. V tomto případě trvá nárok provozovatele na úhradu ceny ubytování za celou sjednanou dobu pobytu v plném rozsahu uvedeném v potvrzení objednávky.

5. Daňový doklad – faktura bude zákazníkovi zaslána po uhrazení celé ceny ubytování. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu faktura může být předána v písemné podobě, anebo zaslána prostřednictvím e-mailu.

4. Odstoupení od smlouvy

1. Objednávka zákazníka doručená provozovateli je závazná. Zákazník může objednávku jednostranně zrušit nejpozději 1 měsíc před termínem zahájení ubytování. Pokud již došlo na základě objednávky k uzavření smlouvy o ubytování, může zákazník od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů nejpozději 1 měsíc před termínem zahájení ubytování, přičemž smlouva skončí dnem doručení odstoupení od smlouvy provozovateli. V těchto případech bude zákazníkovi vrácena uhrazená cena ubytování v plné výši.

2. Zákazník je oprávněn jednostranně zrušit objednávku i po lhůtě uvedené v předcházejícím ustanovení nebo v této lhůtě od smlouvy o ubytování odstoupit, avšak v tomto případě se zavazuje zaplatit provozovateli odstupné. Odstupné je sjednáno v následující výši:

a. Dojde-li ke zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy zákazníkem ve lhůtě nejpozději 15 dnů před plánovaným příjezdem, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi odstupné ve výši odpovídající 50 % ceny ubytování, které zákazník objednal nebo na jehož poskytnutí byla uzavřena smlouva.

b. Dojde-li ke zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy zákazníkem ve lhůtě méně než 15 dnů před plánovaným příjezdem, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi odstupné ve výši odpovídající 100 % ceny ubytování, které zákazník objednal nebo na jehož poskytnutí byla uzavřena smlouva.

3. Odstupné je splatné dnem doručení zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy o ubytování provozovateli. Pokud již zákazník zaplatil cenu ubytování nebo zálohu, považuje se okamžikem splatnosti odstupného uhrazená cena ubytování nebo záloha za uhrazené odstupné, provozovatel je tak oprávněn ponechat si bez dalšího uhrazenou cenu ubytování nebo zálohu na úhradu odstupného, aniž by byl povinen provést započtení. Nebyla-li cena ubytování nebo záloha dosud uhrazena nebo takto uhrazená částka nepokrývá odstupné v celém rozsahu, je zákazník povinen odstupné poskytovateli v plné výši uhradit v den splatnosti.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na závazek zákazníka uhradit provozovateli odstupné, tento závazek trvá i po skončení smlouvy.

5. Je-li na straně zákazníka více osob, jsou tyto ze smlouvy zavázány společně a nerozdílně, a to rovněž ve vztahu ke všem souvisejícím nárokům, zejména nároku provozovatele na náhradu újmy, smluvní pokutu a další.

6. Výše odstupného je vždy počítána z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně poplatků a daně z přidané hodnoty.

5. Další ujednání a sankce

1. Zákazník bere na vědomí, že pro uložení cenností, peněžních prostředků a klenotů slouží bezpečnostní schránka umístěná na recepci. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v zařízení mimo bezpečnostní schránku umístěnou na recepci.

2. Ve všech prostorách zařízení, mimo vymezené prostory k tomu určené, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu vzniká provzovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta se ani částečně nezapočítává na náhradu újmy a provozovatel je tak oprávněn požadovat náhradu újmy ze stejného důvodu.

3. Zákazník není oprávněn mít s sebou v zařízení zvíře. V případě porušení tohoto zákazu vzniká provozovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta se ani částečně nezapočítává na náhradu újmy a provozovatel je tak oprávněn požadovat náhradu újmy ze stejného důvodu.

4. Další povinnosti zákazníka:

a. zákazník nesmí provádět změny a úpravy v prostorách určených k ubytování, zejména stěhovat nábytek, upravovat vybavení pokoje, provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací

b. zákazník nesmí odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

c. zákazník nesmí používat v zařízení otevřený oheň

d. zákazník nesmí vnášet a používat zbraně, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat

e. zákazník nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem

f. zákazník nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně zákazníka

g. zákazník je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít a uzamknout dveře

h. v době od 22:00 hod. do 6:30 hod. se zákazník zavazuje dodržovat noční klid, tedy nerušit ostatní zákazníky ubytované v hotelu.

5. Provozovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li zákazník i přes výstrahu své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy. Provozovatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět v případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 5 odst. 2, 3 a 4, a to okamžitě bez výpovědní doby, zákazník je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit pokoj a tento předat provozovateli, přičemž v tomto případě je zákazník povinen uhradit celou cenu ubytování dle smlouvy a zákazníkovi tak nevzniká nárok na vrácení poměrné části ceny ubytování.

6. Informace o zpracování osobních údajů a další informace pro zákazníky

 

1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníka jsou dostupné ve zvláštním dokumentu dostupném zde: www.hotelgolfsilherovice.cz. Zákazník odesláním objednávky a vedle toho také uhrazením zálohy prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a bere je na vědomí.

2. Zákazník prohlašuje, že bere na vědomí Poučení o cookies.

3. Provozovatel informuje zákazníka v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Informace pro spotřebitele

1. Kde se v tomto článku hovoří o zákazníkovi, je tím myšlen výhradně zákazník v postavení spotřebitele.

2. Ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku není spotřebitel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit dle § 1829 a násl. Tím není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy dle čl. 4 těchto VSP.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy provozovatele uvedené na webových stránkách provozovatele. Informaci o vyřízení stížnosti zašle provozovatel na elektronickou adresu zákazníka. V případě sporu mezi zákazníkem v postavení spotřebitele a provozovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

2. Tyto VSP nabývají účinnosti dne 1.4.2022. Novější VSP ruší VSP dříve vydané.

3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

Poučení o cookies

Tyto webové stránky používají k zajištění své funkčnosti soubory cookie. Cookies jsou malé soubory tvořené písmeny a číslicemi ukládané v počítači nebo mobilním zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. Soubory cookies umožňují poskytovateli rozlišit Vás od ostatních uživatelů webových stránek a díky tomu při opakované návštěvě poté informace z příslušných souborů cookies opět odesílat zpět na server. Cookies jsou běžně užívané, neboť zajišťují správnou funkčnost webových stránek s cílem zapamatovat si Vaše postupy a přizpůsobit Vaše online prostředí.

Používáním webových stránek poskytovatele a tím, že jste požívání cookies nastavili ve Vašem webovém prohlížeči, jste vyjádřili svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookies. Právě toto nastavení prohlížeče je považováno za Váš souhlas, přičemž nastavení lze změnit, jak je uvedeno dále.

Poskytovatel užívá následující soubory cookies:

· internetová doména, ze které navštěvujete tento web.

· IP adresa

· typ prohlížeče a operační systém, který používáte

· datum a čas, kdy jste tento web navštívili

· stránky, které jste na tomto webu prohlíželi

· adresu webu, ze kterého jste byli odkázáni

Účelem užívání cookies je urychlení a usnadnění používání webových stránek. Cookies umožňují poskytovateli identifikovat Vaše zařízení a zajistit Vám přizpůsobený obsah, díky čemuž je funkčnost webových stránek lepší, dále umožňují zlepšit výkonnost webu a marketingových aktivit a celkově Vám tak zajistí lepší online prostředí.

Pokud však chcete, můžete jejich používání odmítnout a udělený souhlas tak odvolat. V takovém případě již nebude poskytovatel znát Vaše předvolby a nebude Vám tak moci přinášet přizpůsobený obsah. K tomu stačí změnit nastavení webového prohlížeče. Upozorňujeme, že toto se nevztahuje na tzv. technická cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb.

Všechny moderní prohlížeče vám umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby vás upozornila na vydání souboru cookies, aby již dříve uložené soubory cookies vymazala nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. Konkrétní postup závisí na Vašem internetovém prohlížeči, postupujte tak dle návodu nebo pokynů dodavatele konkrétního internetového prohlížeče.

Podrobné informace o práci s cookies poskytne web AboutCookies.org.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Rothschild Golf Academy

RGARGA je vybudována v zámeckém parku v Šilheřovicích v duchu historických tradic kdy původní majitelé zámecký park doplňovali o sportovně-zábavní prostory k trávení volného času. RGA se nachází ve střední části parku a prochází kolem hlavních historických památek parku, loveckého zámečku, kašen, jezírka a vodopádu u loveckého zámečku.

RGA je veřejná 9-ti jamková akademie PAR 3, z toho většina jamek má alternativní odpaly pro případnou hru na 2 x 9 jamek. RGA má jamkoviště a odpaliště pokrytá umělým travním kobercem třetí generace, což zaručuje konstantní rychlost jamkovišť i při nepříznivých klimatických podmínkách a výrazné prodloužení golfové sezóny. RGA je vhodná pro hru jak začínajících golfových hráčů, tak pro hru pokročilých golfistů. RGA Vám díky tomu, že byl obnoven a doplněn systém osvětlení, umožňuje večerní hru.

RGA má klubovnu, recepci a sociální zázemí umístěné v šilheřovickém zámku. Recepce RGA Vám zajisí ubytování v místě i v Ostravě a zvýhodněnou hru na okolních golfových hřištích.